Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 18/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2017-05-15

Sygnatura akt IV P-18/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 maja 2017 r.

Sąd Rejonowy w Ostrołęce IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Monika Jankowska

Protokolant:

sekr. sądowy Anna Warszawik

po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2017 r. w Ostrołęce

na rozprawie

sprawy z powództwa A. W.

przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w P.

o premię roczną i o nagrodę jubileuszową

Orzeka:

1.  Zasądza od pozwanego Przedsiębiorstwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w P., na rzecz powoda A. W., kwotę 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych brutto, tytułem żądanej części premii rocznej za rok 2011, wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 27 lipca 2012r. do dnia 31 grudnia 2015 roku i z dalszymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty;.

2.  W pozostałym zakresie powództwo oddala.

3.  Koszty zastępstwa prawnego pomiędzy stronami wzajemnie znosi.

Sygnatura akt IV P-18/15

UZASADNIENIE

Powód A. W., reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika (radcę prawnego), w pozwie wniesionym do Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w P., wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanej kwoty 5.000,00 złotych brutto z tytułu premii wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 27.07.2012 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanej na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu z uwzględnieniem kosztów zastępstwa prawnego wg norm przepisanych.

Powód wskazał, iż m.in. w okresie od 01.01.2011 r. do 28.02.2012 r. był zatrudniony w Przedsiębiorstwie (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w P. na stanowisku Prezesa Zarządu-Dyrektora Generalnego Spółki, na podstawie umowy o pracę z dnia 31.12.2010 r.. Przedmiotowa umowa była dwukrotnie aneksowana (pierwszy aneks z dnia 01.05.2011 r., drugi bez daty). Zgodnie z postanowieniami ust. 2.2 ww. umowy o pracę z dnia 31.12.2010r. powód, jako pracownik, uprawniony był do premii rocznej do wysokości pięciokrotności miesięcznego wynagrodzenia. Wystąpienie i wysokość premii zależeć miała od stopnia wykonania przez pracownika zadań określonych przez pracodawcę z udziałem pracownika na dany rok finansowy spółki. Zadania te przedstawione zostały szczegółowo w uchwale Nr 2/2011 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa (...) Spółka Akcyjna w przedmiocie zatwierdzenia budżetu oraz planu działalności spółki na rok 2011 (Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2/2011 Rady Nadzorczej - Plan działalności Spółki na rok 2011). Wysokość premii winna być określona przez pracodawcę nie później niż na dwa miesiące po zakończeniu każdego roku finansowego Spółki, proporcjonalnie do wykonania przez pracownika zadań (ust. 2.2 ww. umowy o pracę z dnia 31.12.2010r.). Jak wynika z ust. 2.4 ww. umowy o pracę, premia powinna zostać wypłacona w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego spółki. Z kolei roczne sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa (...) Spółka Akcyjna zostało zatwierdzone uchwałą nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa (...) Spółka Akcyjna z dnia 26.06.2012r. - zatem premia ta powinna być zgodnie z ww. postanowieniami wypłacona do dnia 26.07.2012r.

Powód zaznaczył, iż wykonał zadania określone przez pracodawcę na rok 2011 w całości, za co był wielokrotnie chwalony na różnych zebraniach i szkoleniach. Zgodnie z ust. 2.1 ww. umowy o pracę z dnia 31.12.2010r. wysokość miesięcznego wynagrodzenia powoda opiewała na kwotę 14.000,00 zł. Przedkładając niniejsze na kanwę przedmiotowej sprawy, powód stwierdził, iż premia roczna przysługująca powodowi wynosić powinna 70.000,00 zł brutto (5x14.000,00 zł).

Powód podkreślił, iż niniejszym pozwem dochodzi części roszczenia w tytułu premii rocznej za rok 2011 w kwocie 5.000,00 zł . Powód zaznaczył, iż dochodzona niniejszym powództwem premia nie jest premią uznaniową/nagrodą, a jej przyznanie nie zależy tylko i wyłącznie od woli pracodawcy. Zawarta między stronami umowa o pracę z dnia 31.12.2010r. przewidywała z góry skonkretyzowane i zobiektywizowane (podlegające weryfikacji) przesłanki nabycia prawa do świadczenia. Przedmiotowa premia roczna nie została powodowi wypłacona, dlatego też powód pismem z dnia 14.03.2014r. wezwał pozwaną do dobrowolnego uiszczenia ww. należności, a następnie działając przez pełnomocnika pismem z 28.03.2014r. ponownie wezwał pozwaną do dobrowolnego spełnienia świadczenia. Pozwana odmówiła spełnienia ww. świadczenia, nie podając konkretnych motywów swojego stanowiska. (pozew z załącznikami, k. 2-27)

Sąd Rejonowy w Ostrołęce Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym dnia 26.11.2014 r. uwzględnił w całości żądanie pozwu (k. 28).

Strona pozwana, zaskarżyła przedmiotowy nakaz zapłaty i w sprzeciwie wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów procesu wg norm przepisanych.

Pozwana podniosła, że powodowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę premii, gdyż zgodnie z zapisem pkt 2.2. umowy o pracę zawartej w dniu 31 grudnia 2010 r. pomiędzy powodem (piastującym już od dnia 01 października 2010 r. funkcję Prezesa Zarządu w Spółce (...), przy czym w okresie od dnia 01 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wyłącznie w o oparciu o stosunek organizacyjny wynikający z powołania go do składu Zarządu Spółki) oraz Spółką (...) ("Umowa o Pracę"), która zaczęła obowiązywać od 01 stycznia 2011 r., strony umowy o pracę postanowiły, że oprócz miesięcznego wynagrodzenia pracownika (ustalonego w tej dacie na kwotę brutto 14.000,00 zł,) pracownik będzie uprawniony do premii rocznej do wysokości pięciokrotności miesięcznego wynagrodzenia. Następnie strony zawarły w dniu 01 maja 2011 roku aneks do umowy o pracę ("Aneks nr 1"), w którym zgodnie ustaliły, iż w tzw. "okresie przejściowym" tj. w okresie od dnia 01 maja 2011 r. do dnia 28 lutego 2012 r. wymiar czasu pracy powoda ulegnie zmniejszeniu do 3/4 etatu, czego skutkiem było zmniejszenie wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika (powoda) o ¼, tj. z wysokości 14.000,00 zł brutto do wysokości 10.500,00 zł brutto. Pozwana wskazała, że zawarcie Aneksu nr 1 podyktowane było trudną sytuacją finansową spółki (...) (w tym brakiem jej płynności finansowej), wymuszającą podjęcie stosownych działań zmierzających do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez pozwaną - analogiczne aneksy jak Aneks nr 1 były zawarte z innymi pracownikami Spółki (...). Pomimo powyższych trudności finansowych w Spółce (...), pracodawca powoda mając na względzie stopień realizacji budżetu Spółki (...) (który był monitorowany na bieżąco w trakcie roku finansowego 2011 stosownie do raportów przygotowywanych z udziałem powoda - jako Prezesa Zarządu Spółki (...) P.) realizując zapisy przywołanego wyżej pkt 2.2. zdanie trzecie umowy o pracę, postanowił już w listopadzie 2011 r. (tj. niespełna na miesiąc przed zakończeniem roku obrotowego Spółki (...) - przypadającego zgodnie ze statutem Spółki na okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) w sposób wyczerpujący i kompleksowy określić wspólnie z powodem wysokość, formę/sposób oraz termin zapłaty na rzecz powoda premii rocznej wskazanej w pkt 2.2. umowy o pracę. Powyższe nastąpiło w drodze drugiego aneksu do umowy o pracę zawartego pomiędzy powodem oraz Spółką (...) ("Aneks nr 2"). Stosownie do treści § 1 ust. 3 Aneksu nr (...) do umowy o pracę strony zgodnie postanowiły, iż oprócz wynagrodzenia za listopad 2011 roku, pracownik (tj. powód) otrzyma od pracodawcy (tj. od pozwanej) jednorazową premię w wysokości 21.000,00 zł brutto. Z powyższego zapisu w sposób jednoznaczny wynika, że powyższa kwota w wysokości 21.000,00 zł brutto stanowiła całą uzgodnioną przez strony wysokość premii rocznej, na co wskazuje w szczególności wykładnia literalna tego zapisu i zwrot: „jednorazowa premia" oraz brak występowania w treści Aneksu nr 2 do umowy o pracę zapisów, które mogłyby sugerować, że powyższa kwota stanowi jedynie część premii rocznej. Pozwana podkreśliła, że „premia” wskazana w treści ww. § 1 ust. 3 Aneksu nr (...) do umowy o pracę mogła stanowić wyłącznie „premię” określoną w myśl pkt 2.2 umowy o pracę albowiem z uwagi na status prawny powoda (tj. pracownika zarządzającego Spółki (...), będącego jednocześnie jej Prezesem Zarządu). Na mocy art. 241 ( 26) § 2 Kodeksu pracy, nie mogły mieć zastosowania do powoda inne (niż wynikające wprost z treści umowy o pracę) warunki wynagradzania (w tym w zakresie premii) dotyczące zasadniczo wszystkich pozostałych pracowników Spółki (...) (tj. pracowników innych, niż pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy, w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy, oraz osoby zarządzające zakładem pracy na innej podstawie niż stosunek pracy) wynikające z postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy obowiązującego w pozwanym zakładzie pracy. Zgodnie z treścią przywołanego wyżej zapisu Aneksu nr 2 do umowy o pracę strony postanowiły zmodyfikować także określony w pkt 2.4 umowy o pracę termin zapłaty przedmiotowej premii rocznej ustalając, że wypłata tejże premii rocznej nastąpi już wraz z zapłatą na rzecz powoda miesięcznego wynagrodzenia za listopad 2011. Powyższa modyfikacja zapisów pkt 2.4 umowy o pracę (skrócenie terminu zapłaty premii rocznej) stanowiła w głównej mierze wyraz przychylenia się przez pracodawcę (pozwaną) do stosownej prośby powoda, co do wcześniejszej zapłaty premii rocznej oraz tego, że pozwana dysponowała już wówczas wiedzą co do stopnia realizacji zakładanego budżetu Spółki (...). W powyższym kontekście zaznaczono, że określenie przez strony wysokości powyższej kwoty premii rocznej nastąpiło w okresie kiedy - zgodnie z treścią Aneksu nr 1 do umowy o pracę - miesięczne wynagrodzenie brutto powoda wynosiło 10.500,00 zł albowiem w myśl zapisów Aneksu nr 1 do umowy o pracę tzw. „okres przejściowy” związany ze zmniejszeniem wysokości miesięcznego wynagrodzenia powoda do wysokości 10.500,00 zł miał trwać do dnia 28 lutego 2012 r. Tym samym kwota przyznanej powodowi przez pozwanego - w drodze Aneksu nr 2 do umowy o pracę - premii rocznej stanowiła dwukrotność otrzymywanego wówczas przez powoda miesięcznego wynagrodzenia brutto (powyższe koresponduje z treścią pkt 2.2. zdanie pierwsze umowy o pracę, gdzie strony wskazały, że wysokość premii rocznej wynosić będzie do pięciokrotności miesięcznego wynagrodzenia). Z uwagi m.in. na trudną sytuację finansową Spółki (...) strony w Aneksie nr 2 postanowiły, że ww. kwota 21.000,00 zł stanowić będzie całkowitą wysokość premii rocznej do wypłaty na rzecz pracownika (powoda). Zgodnie z zapisami § 1 ust. 1 i 2 Aneksu nr (...) do umowy o pracę pozwany pracodawca w związku z przyznaniem powodowi ww. premii rocznej zadecydował, że ulegnie skróceniu do dnia 31 października 2011 r. obowiązujący pracownika do dnia 28 lutego 2012 r. (zgodnie z Aneksem nr 1 do umowy o pracę) okres, w którym jego miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 10.500,00 zł, czego efektem było otrzymywanie przez powoda przez okres 4 miesięcy tj. za okres od 01 listopada 2011 r. do 28 lutego 2012 r. miesięcznego wynagrodzenia brutto w wysokości 14.000,00 zł. W ocenie pełnomocnika pozwanej kwota 14.000,00 zł brutto stanowiąca iloczyn liczby powyższych 4 miesięcy oraz kwoty 3.500,00 zł (stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 14.000,00 zł a kwotą 10.500,00 zł stanowiącą wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto powoda do czasu wejścia w życie Aneksu nr 2 do umowy o pracę) powinna być także - tzn. wraz z przyznaną kwotą 21.000,00 zł - brana pod uwagę w kontekście premii rocznej przyznanej powodowi przez Spółkę (...), albowiem oba te elementy finansowe stanowiły łącznie wyraz gratyfikacji finansowej powoda spełniającej kryteria z pkt 2.2. umowy o pracę.

Niezależnie od powyższego, z perspektywy czasu, pozwana Spółka stwierdziła, co podkreślono w sprzeciwie od nakazu zapłaty, że mając na względzie skalę ujawnionych obecnie naruszeń/działań powoda dokonanych w okresie, gdy sprawował on funkcję Prezesa Zarządu Spółki (zwłaszcza w 2011 roku), uważa obecnie za pochopną i nie uzasadnioną swoją decyzję o przyznaniu powodowi premii rocznej stosownie do treści Aneksu nr 2. Okazało się bowiem, że z roszczeniami przeciwko Spółce wystąpili jej byli pracownicy, zarzucając brak wypłaty świadczeń w związku z rozwiązaniem stosunków pracy w lutym 2011 r. oraz nagrody jubileuszowej, a zatem w okresie, gdy funkcję Prezesa Spółki sprawował powód. Obecnie prawomocnie zostały zakończone sprawy 2 pracowników w wyniku których zasądzone zostały od Spółki na ich rzecz roszczenia w łącznej wysokości ok. 50.000 zł z ustawowymi odsetkami od 2011 r. i 2012r .. Sądy I i II instancji w uzasadnieniach wyroków jednoznacznie wskazały, że to działania powoda były przyczyną zasądzenia ww. roszczeń. Na rozstrzygnięcie oczekują jeszcze sprawy 4 pracowników, których łączna wysokość roszczeń wynosi ok. 118.000,00 zł z ustawowymi odsetkami od 2011 r. Stany faktyczne i prawne w tych sprawach są identyczne jak w tych prawomocnie zakończonych, zatem istnieje duże prawdopodobieństwo, iż zakończą się one podobnie jak poprzednie. W tych okolicznościach należy uznać, że gdyby powód działając jako Prezes Spółki w terminie wypłacił należne pracownikom świadczenia ocena wykonania nałożonych na 2011 r. zadań finansowych byłaby zgoła odmienna. (sprzeciw pozwanej od nakazu zapłaty z załącznikami, k. 32-44).

Po wniesieniu sprzeciwu sprawa została wpisana pod nową Sygnaturą akt IV P-upr 18/15.

***

Powód A. W., reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika (radcę prawnego), w innym pozwie, niż w/w, wniesionym do Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w P., wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanej kwoty 5.000,00 złotych brutto z tytułu nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19.10.2012 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanej na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu z uwzględnieniem kosztów zastępstwa prawnego wg norm przepisanych.

Powód wskazał, iż w okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2013r. był zatrudniony w Przedsiębiorstwie (...) Spółka Akcyjna: w okresie od 01.10.2012r. do 31.12.2010r. na stanowisku Prezesa Zarządu, w okresie od 01.01.2011 r. do 28.02.2012r. na stanowisku Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Spółki, zaś w okresie od 01.03.2012r. do 31.12.2013r. na stanowisku Dyrektora ds. Operacyjnych Spółki.

Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 1 (...) Spółka Akcyjna pracownikowi przedsiębiorstwa przysługuje nagroda jubileuszowa za długoletnią pracę z uwzględnieniem dalszych postanowień. Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 2 pkt 4 (...) Spółka Akcyjna (dalej (...)) wysokość nagrody jubileuszowej po 30 latach pracy wynosi 400% podstawy wymiaru. Z kolei § 17 ust. 5 (...) stanowi, że podstawą obliczenia nagrody jest wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody wyliczone, za okres zatrudnienia w (...), od wynagrodzenia obliczonego jak za urlop wypoczynkowy, pomniejszone o wysokość składki na ubezpieczenie społeczne finansowanej przez pracownika. W zakresie liczenia stażu pracy, od którego zależy prawo i wymiar nagrody jubileuszowej postanowienia § 17 ust. 3 (...) odsyłały do postanowień zawartych w § 14 ust. 3-4 (...) na mocy tychże postanowień do okresu pracy wlicza się m.in okresy poprzedniego zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy, okresy pracy we wszystkich jednostkach organizacyjnych (...) (pod warunkiem, że stosunek pracy nie wygasł na skutek porzucenia pracy lub nie nastąpiło jego rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika) oraz okresy pracy po 22.07.1944r. w innych jednostkach transportu samochodowego przejętych przez Państwową Komunikację Samochodową.

Powód wskazał, że przed zatrudnieniem u pozwanego był zatrudniony w okresie od 13.10.1982r. do 30.09.2010r. w Przedsiębiorstwie (...) Spółka Akcyjna - powstałej z przekształcenia w 2000 roku (...)w C. w ww. spółkę akcyjną.

Przedstawione wyżej okoliczności potwierdzają, iż powód z dniem 18.10.2012r. nabył prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości ww. 400%. W związku z tym faktem dnia 08.01.2013r. pracownik kadr sporządził wniosek o wypłacenie nagrody za długoletnią pracę, który powód podpisał. Z uwagi na to, że na dzień nabycia prawa do ww. premii jubileuszowej, zgodnie z umową o pracę z dnia 28.02.2012r., miesięczne wynagrodzenie powoda wynosiło 7.000,00 zł brutto, powodowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości nie mniejszej, niż 28.000 zł brutto. Szczegółowe określenie wysokości przysługującej powodowi nagrody jubileuszowej możliwe będzie dopiero po przedstawieniu przez pozwaną spółkę zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia powoda obliczonego jak za urlop wypoczynkowy (pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracownika), wg stanu na dzień 18.10.2012r. Powód podkreślił, iż niniejszym pozwem powód dochodzi części roszczenia w tytułu nagrody jubileuszowej w kwocie 5.000,00 zł.

Przedmiotowa nagroda nie została powodowi wypłacona, dlatego też powód pismem z dnia 17.02.2014r. wezwał byłego pracodawcę do dobrowolnego uiszczenia ww. należności. Z uwagi na odmowę wypłaty nagrody jubileuszowej, powód działając przez pełnomocnika pismem z 28.03.2014r., ponownie wezwał pozwaną do dobrowolnego spełnienia świadczenia. Pozwana ponownie odmówiła spełnienia ww. świadczenia, nie podając konkretnych motywów swojego stanowiska.

Sąd Rejonowy w Ostrołęce Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym dnia 26.11.2014 r. uwzględnił w całości żądanie pozwu (k. 46).

Strona pozwana, zaskarżyła przedmiotowy nakaz zapłaty i w sprzeciwie wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów procesu wg norm przepisanych.

Pozwana podniosła, że zgodnie z art. 241 26 § 2 Kodeksu pracy „Układ zakładowy nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2 oraz osób zarządzających zakładem pracy na innej podstawie, niż stosunek pracy”. W ocenie pełnomocnika pozwanej nie sposób jest mówić o nabyciu przez powoda prawa do nagrody jubileuszowej w Spółce (...), albowiem do okresu uprawniającego powoda do nabycia prawa do tej nagrody nie można zaliczać okresu, gdy pozostawał on pracownikiem zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy, w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy, tj. okresu gdy był on członkiem kolegialnego Zarządu Spółki (...) P., co przypadało w okresie od 01 października 2010 r. do 28 lutego 2012 r. (łącznie 17 miesięcy).

W ocenie pełnomocnika pozwanej nie powinien być także „wliczany” do okresu zatrudnienia uprawniającego do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej w (...) P., okres zatrudnienia powoda w innej spółce tj. Przedsiębiorstwo (...) S.A. w czasie, kiedy powód piastował w niej (jako pracownik zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy) funkcję Członka Zarządu, co przypadało w okresie od 04 czerwca 2005 r. do 10 sierpnia 2010 r. (tj. ponad 5 lat). Stanowiłoby to bowiem obejście przepisu prawa jakim jest art. 241 26 § 2 Kodeksu pracy, który nie dopuszcza aby warunki wynagradzania określone w (...) (w tym warunki/zasady dotyczące przyznawania nagrody jubileuszowej) obejmowały pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy. Tym samym, już chociażby z powyższych względów, zarówno w dacie 18 października 2012 r. (tj. w dacie, w której w ocenie powoda nabył on prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy), jak i też w późniejszym okresie, przypadającym na okres zatrudnienia powoda w Spółce (...) (tj. od dnia 19 października do dnia 31 grudnia 2013 r.), powód nie mógł nabyć prawa do przedmiotowej nagrody jubileuszowej z uwagi na brak spełnienia kryterium określonego stażu pracy.

Niezależnie od powyższego, pozwana wskazała także, że uzasadnione wątpliwości budzi kwestia uznania, czy okres od dnia 01 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (tj. okres w którym powód już piastował funkcję Prezesa Zarządu spółki (...) P.) może być zaliczany do stażu pracy powoda jako takiego. Powyższe wątpliwości wynikają m.in. z tego, że w dokumentacji kadrowej (...) P. nigdy nie znajdowała się umowa o pracę z powodem obejmująca powyższy 3-miesięczny okres, która to umowa nota bene wymagałaby pod rygorem ważności - zgodnie z art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych - podpisania ze strony pracodawcy (tj. Spółki (...)) przez Radę Nadzorczą tej Spółki, albo pełnomocnika powołanego uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki (...). W posiadaniu pozwanego nie znajduje się także żadna uchwała Rady Nadzorczej spółki lub uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki, które odnosiłyby się do zatrudnienia powoda w Spółce (...) w powyższym 3-miesiecznym okresie. Wprawdzie treść świadectwa pracy powoda wystawionego przez spółkę (...) wskazuje, że w powyższym okresie powód był zatrudniony w spółce (...), lecz w ocenie pełnomocnika pozwanego powyższy zapis w świadectwie pracy mógł być zapewne spowodowany tym, że w czasie kiedy powód rozpoczął sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu spółki nakazał pracownikom Spółki (...) zgłoszenie jego osoby do ZUS jako pracownika Spółki (...).

W uzupełnieniu powyższych wywodów pozwana zauważyła, że obowiązujący w (...) P. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z dnia 02 lutego 1995 r. ( (...)) został zawarty w dacie, w której pozwany funkcjonował w formie prawnej przedsiębiorstwa państwowego (które zostało następnie skomercjalizowane - przekształcone w spółkę akcyjną ze 100% akcjonariatem Skarbu Państwa w 2005 r.).

Z zapisów (...) jednoznacznie wynika, że do okresu zatrudnienia wliczanego do stażu pracy, warunkującego powstanie prawa do nagrody jubileuszowej, można zaliczyć wyłącznie okresy poprzedniego zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy w rozumieniu Kodeksu pracy lub w prywatnych zakładach pracy, które zostały upaństwowione lub przejęte przez ww. uspołecznione zakłady pracy. W okolicznościach niniejszej sprawy, mając na względzie rozumienie pojęcia „uspołecznione zakłady pracy” do okresu poprzedniego zatrudnienia powoda dla celów ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej w (...) P., nie sposób także zaliczać okresu zatrudnienia powoda u jego poprzedniego pracodawcy tj. Przedsiębiorstwa (...) S.A. z siedzibą w C. ( (...)) trwającego co najmniej od daty, gdy nastąpiła prywatyzacja (...) C., albowiem od tej daty nie sposób jest definiować (...) C. jako „uspołeczniony zakład pracy” w rozumieniu § 14 ust. 3 (...). Nie sposób także doszukać się w zapisach § 14 ust. 4 (...) normatywnej podstawy do zaliczenia do stażu pracy powoda (dla celów ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej) okresów zatrudnienia w (...) C. obejmujących okres, gdy powód sprawował w tej spółce funkcję członka zarządu oraz okres przypadający po nabyciu przez prywatnego inwestora (tj. ww. spółkę (...) sp. z o.o.) 85% akcji w kapitale zakładowym spółki (...).

W świetle powyższego, w zakresie ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej powoda ,nie zaliczają się w szczególności:

a)  okres w ramach zatrudnienia powoda u poprzedniego (względem pozwanego) pracodawcy tj. w spółce (...) stanowiący okres od 04 czerwca 2005 r. do 30 września 2010 r. (przy czym okres ten obejmuje jednocześnie okres zatrudnienia powoda w czasie kiedy pełnił on funkcję członka zarządu spółki (...) oraz okres przypadający po prywatyzacji spółki (...) do końca zatrudnienia powoda w spółce (...)), oraz

b)  okres zatrudnienia powoda w spółce (...) (pozwanego) w czasie kiedy powód pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki (...) P. tj. okres od 01 października 2010 r. do 28 lutego 2012 r. (przy czym w ocenie pozwanego w okresie od 01 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. powód nie był zatrudniony w spółce (...)), a także

c)  okres korzystania przez powoda z urlopu bezpłatnego tj. okres od 22 marca 2012 r. do 27 marca 2012 r. (wskazany w świadectwie pracy powoda wystawionym przez pozwanego - w aktach sprawy) - zgodnie z § 17 ust. 3 w zw. z § 14 ust. 4 pkt 3) (...).

Mając na uwadze długość powyższych okresów zatrudnienia niepodlegających w żaden sposób zaliczeniu do stażu pracy powoda dla celów ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej w rozumieniu (...), roszczenie powoda o zapłatę kwoty tytułem nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy jest całkowicie bezpodstawne (a tym samym bezpodstawna jest również dochodzona pozwem przez powoda część tej kwoty) albowiem powód nie spełnił zarówno w dniu 18 października 2012 r. jak również w żadnej innej późniejszej dacie przypadającej w okresie jego zatrudnienia w spółce (...) (tj. do dnia 31 grudnia 2013 r.) przesłanki posiadania odpowiedniego stażu pracy dla potrzeb ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej zarówno w rozumieniu zapisów (...) jak też przepisów prawa (w tym w szczególności art. 241 26 § 2 Kodeksu pracy).

Nawet jakby hipotetycznie przyjąć, że powód nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy w (...) P. (czemu pozwany kategorycznie zaprzecza), to i tak jego roszczenie o wypłatę przedmiotowej nagrody należy uznać za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu art. 8 Kodeksu pracy oraz samą istotą nagrody jubileuszowej jako dodatkowego i szczególnego świadczenia, stanowiącego wyraz uhonorowania/gratyfikacji długoletniej pracy pracownika w danym zakładzie pracy. Powód formalnie był zatrudniony w (...) P. jedynie przed okres 3 lat, z czego aż przez okres około 1,5 roku (ponad 600 dni) - (w tym w dacie rzekomego nabycia przez niego prawa do nagrody jubileuszowej) nie wykonywał faktycznie żadnej pracy na rzecz pozwanej, będąc chronicznie na zwolnieniach lekarskich oraz na urlopie bezpłatnym. (sprzeciw pozwanej do nakazu zapłaty z załącznikami, k. 49-104).

Po wniesieniu sprzeciwu sprawa została wpisana pod nową Sygnaturą akt – IV P-upr 19/15.

Na rozprawie w dniu 30 marca 2015 r., na podstawie art. 219 K.p.c., Sąd zarządził połączenie spraw Sygnatura akt IV P-upr 18/15 z powództwa A. W. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w P. o zapłatę premii oraz Sygnatura akt IV P-upr 19/15 z powództwa A. W. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w P. o zapłatę nagrody jubileuszowej do dalszego łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia pod wspólną Sygnaturą akt IV P 18/15.

Z uwagi na połączenie spraw Sąd postanowił prowadzić niniejszą sprawę z pominięciem przepisów o postępowaniu uproszczonym.

Na rozprawie w dniu 15 maja 2017 r. pełnomocnicy stron podtrzymali dotychczasowe stanowiska w sprawie, żądając wzajemnego zasądzenia od strony przeciwnej kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa prawnego wg norm przepisanych w wysokości trzykrotności stawki minimalnej (tak pełnomocnik powoda, jak też pełnomocnik pozwanej).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

A. W. był zatrudniony w Przedsiębiorstwie (...) Spółka Akcyjna w P., w okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2013r., przy czym: w okresie od 01.10.2012r. do 31.12.2010r. - na stanowisku Prezesa Zarządu, w okresie od 01.01.2011 r. do 28.02.2012r. - na stanowisku Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Spółki, zaś w okresie od 01.03.2012r. do 31.12.2013r. - na stanowisku Dyrektora ds. Operacyjnych Spółki.

Na podstawie umowy o pracę z dnia 31.12.2010 r., powód był zatrudniony w Przedsiębiorstwie (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w P. na stanowisku Prezesa Zarządu-Dyrektora Generalnego Spółki, od dnia 01.01.2011r., w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, na czas nieokreślony. A. W., już od dnia 01 października 2010 r. piastował funkcję Prezesa Zarządu w Spółce (...), przy czym w okresie od dnia 01 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wyłącznie w o oparciu o stosunek organizacyjny wynikający z powołania go do składu Zarządu Spółki (okres ten nie jest objęty umową o pracę). W umowie o pracę ustalono, że powód będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 14.000,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami ust. 2.2 ww. umowy o pracę z dnia 31.12.2010r. powód, jako pracownik, uprawniony był do premii rocznej do wysokości pięciokrotności miesięcznego wynagrodzenia. Wystąpienie i wysokość premii zależeć miała od stopnia wykonania przez pracownika zadań określonych przez pracodawcę z udziałem pracownika na dany rok finansowy spółki. Zadania te przedstawione zostały szczegółowo w uchwale Nr 2/2011 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa (...) Spółka Akcyjna w P. w przedmiocie zatwierdzenia budżetu oraz planu działalności spółki na rok 2011 (Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2/2011 Rady Nadzorczej - Plan działalności Spółki na rok 2011). Wysokość premii winna być określona przez pracodawcę nie później niż na dwa miesiące po zakończeniu każdego roku finansowego Spółki, proporcjonalnie do wykonania przez pracownika zadań (ust. 2.2 ww. umowy o pracę z dnia 31.12.2010r.). Jak wynika z ust. 2.4 ww. umowy o pracę, premia powinna zostać wypłacona w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego spółki. (k. 8 akt osobowych).

W dniu 01.05.2011 r. przez A. W. oraz Przedsiębiorstwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w P., został podpisany Aneks Nr 1 do umowy o pracę z dnia 31.12.2010 r. zgodnie z którym w okresie przejściowym, tj. od 01 maja 2011 roku do 28 lutego 2012 roku, wymiar czasu powoda A. W. uległ zmniejszeniu do ¾ etatu. W związku z tym, w okresie przejściowym, wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego powoda za pracę świadczoną na rzecz (...) S.A. w P. była proporcjonalnie, tj. o ¼ niższa, w porównaniu z dotychczasową wysokością wynagrodzenia zasadniczego powoda, obowiązującą do dnia 30.04.2011 r. (k. 11 akt osobowych).

Następnie został podpisany przez A. W. oraz Przedsiębiorstwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w P., Aneks nr 2 do umowy o pracę z dnia 31.12.2010 r. (zmienionej po raz pierwszy aneksem z dnia 01.05.2011 r.), na mocy którego: okres przejściowy określony w Aneksie nr 1 do umowy o pracę uległ skróceniu do dnia 31 października 2011 r. Od dnia 01 listopada 2011 roku pracownik świadczył pracę na rzecz pracodawcy w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości obowiązującej pracownika do dnia 30 kwietnia 2011 roku, tj. przed zawarciem przez strony Aneksu nr 1 do umowy o pracę. Na mocy postanowień Aneksu Nr 2 do umowy o pracę, oprócz wynagrodzenia za listopad 2011 roku, pracownik miał otrzymać od pracodawcy jednorazową premię w wysokości 21.000,00 zł brutto. (k. 15 akt osobowych).

W okresie od 01 maja 2011 roku do 31 października 2011 roku, tj. przez okres 6-ciu miesięcy, powód A. W. formalnie pracował na rzecz pozwanej Spółki w wymiarze ¾ etatu, jednak faktycznie pracę wykonywał w wymiarze pełnego etatu. Za pracę w tym okresie powód otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 10.500,00 zł brutto. Różnica pomiędzy dotychczasowym wynagrodzeniem – 14.000,00 złotych brutto, a wynagrodzeniem ustalonym Aneksem nr 1 wynosiła 3.500,00 zł brutto miesięcznie. Różnica w wynagrodzeniu miała być wyrównana po upływie okresu, określonego w Aneksie nr 2 do umowy o pracę z dnia 31.12.2010 r., w formie premii, jeśli nastąpi poprawa sytuacji finansowej spółek. (zeznania powoda, k. 357v.-358, wyjaśnienia informacyjne powoda, potwierdzone w trakcie zeznań w charakterze strony - k. 64v.-66, zeznania świadka M. F., k. 132 v., zeznania świadka R. J., k. 133)

Powodowi A. W. została wypłacona premia w kwocie 21.000,00 zł brutto, stanowiąca wyrównanie wynagrodzenia po zmniejszeniu wymiaru czasu pracy do ¾ oraz po jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia do kwoty 10.500,00 zł. (zeznania powoda, k. 357v.-358, wyjaśnienia informacyjne powoda, potwierdzone w trakcie zeznań w charakterze strony k. 64v.-66, zeznania świadka R. J., k. 133; zeznania świadka Ł. T., k. 189 v.)

To powód zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu (...) P. ze względów osobistych. Formalnie, z dniem 28 lutego 2012 roku, powód A. W. został odwołany z Zarządu (...) S.A. (k. 17 akt osobowych).

W dniu 28 lutego 2012 roku A. W. zawarł z Przedsiębiorstwem (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w P. umowę o pracę na czas określony od dnia 01 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na stanowisku Dyrektora ds. Operacyjnych Spółki. Czas pracy powoda został ustalony zakresem jego zadań. (k. 21-18 akt osobowych).

W dniu 29 listopada 2012 roku A. W. zawarł z Przedsiębiorstwem (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w P. umowę o pracę na czas określony od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku na stanowisku Dyrektora ds. Operacyjnych Spółki. Czas pracy powoda został ustalony zakresem jego zadań. (k. 30-27 akt osobowych).

Jako Dyrektor Operacyjny, powód wykonywał te same obowiązki, jak te, kiedy był Prezesem, choć nie miał odpowiedzialności Prezesa, nie był Członkiem Zarządu. Jako Dyrektor ds. Operacyjnych powód miał zadania określone w umowie o pracę podobnie, jak wówczas, gdy był Prezesem Zarządu.

Pracę A. W. charakteryzowała sumienność, pracowitość i duże zaangażowanie w realizację wykonywania powierzonych zadań i osiąganie pożądanych przez pracodawcę wyników finansowych (list referencyjny vice-prezesa Rady (...) S.A., k. 23 akt).

W (...) P. nigdy nie wypowiadano A. W., w żadnym aspekcie, warunków pracy i płacy.

Stosunek pracy A. W. ustał z upływem okresu, na jaki została zawarta umowa o pracę – art. 30 § 1 punkt 4 K.p. (k. 2 akt osobowych).

W budżecie pozwanej Spółki na rok finansowy 2011, zatwierdzonym Uchwałą Nr 2/2011 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa (...) Spółka Akcyjna w P. w przedmiocie zatwierdzenia budżetu oraz planu działalności spółki na rok 2011, założono ujemny wynik netto spółki na koniec roku obrotowego 2011, czyli stratę, której przewidywana wysokość miała wynosić -1.529.926,00 zł. (k. 80 - koperta ).

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2/2011 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa (...) Spółka Akcyjna stanowił Plan działalności spółki na rok 2011 (k. 80 - koperta).

Strata netto poniesiona przez pozwaną Spółkę w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., gdy jej Prezesem był powód, wyniosła 242.254,54 zł. Uchwałą Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...) S.A. w P. z dnia 26 czerwca 2012 roku, zawartą w Akcie notarialnym, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w W., przed Notariuszem F. R. A Nr (...) - zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. Tym samym aktem – Uchwała Nr 7 - udzielono A. W. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 201. (dokument - k. 80 akt - koperta).

W Przedsiębiorstwie (...) Spółka Akcyjna w P. od dnia 02 lutego 1995 r. obowiązywał Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który ustalał między innymi zasady nabywania, naliczania i wypłaty nagród jubileuszowych. Zgodnie z § 17 ust. 1 (...) Spółka Akcyjna pracownikowi przedsiębiorstwa przysługuje nagroda jubileuszowa za długoletnią pracę ( Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Przedsiębiorstwa (...) w P., k.80). Nagroda jubileuszowa przysługiwała po 15 latach pracy oraz po każdym następnym 5-letnim okresie pracy, a po 30 latach przysługiwała w wysokości 400% (§ 17 ust. 2 pkt 4). Podstawą wymiaru nagrody jubileuszowej było wynagrodzenie wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, obliczone jako ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy (§ 17 ust. 3 pkt a). Procentowy wymiar nagrody jubileuszowej ustalany był z uwzględnieniem okresu przed odjęciem zatrudnienia w Państwowej (...) (§ 17 ust. 6).

Stosownie do treści § 14 ust. 3 (...) (którego zapisy na mocy odesłania z § 17 ust. 3 (...) stosuje się odpowiednio w zakresie liczenia stażu uprawniającego pracowników spółki (...) do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przewidzianej w § 17 (...)):

„Do okresu pracy wymaganego do nabycia uprawnień do dodatku za staż pracy wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia:

1) w uspołecznionych zakładach pracy w rozumieniu Kodeksu pracy z wyłączeniem zatrudnienia w Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych i okresów zatrudnienia zakończonych wygaśnięciem stosunku pracy wskutek porzucenia pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia z winy pracownika,

2) w prywatnych zakładach pracy, które zostały upaństwowione lub przejęte przez uspołecznione zakłady pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, z wyłączeniem okresów zatrudnienia zakończonych wygaśnięciem stosunku pracy wskutek porzucenia pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia z winy pracownika. "

Zgodnie z § 1 (...) Spółka Akcyjna, w części dotyczącej zasad wynagradzania, układ nie ma zastosowania do:

1.  pracowników młodocianych, zatrudnionych w celu nauki zawodu, lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy;

2.  osób zarządzających zakładem oraz ich zastępców i głównych księgowych

Powód w dniu 23 stycznia 2013 r. wniósł o przyznanie mu nagrody za wieloletnią pracę. Powód wskazał, że w okresie od 13.10.1982 r. do 30.09.2010 r. pracował w (...) S.A., w okresie od 01.10.2010 r. do 21.03.2012 r. pracował w (...) S.A., w okresie od 22.03.2012 r. do 27.03.2012 r. przebywał na urlopie bezpłatnym, a od 28.03.2012 r. do dnia złożenia wniosku pracował w (...) S.A. (k. 31 akt osobowych).

(...) P. jako przedsiębiorstwo państwowe powstało w dniu 01 lipca 1990 r. na mocy Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w wyniku wydzielenia jednostki organizacyjnej pod nazwą: " Oddział (...) w P. wchodzącej w skład struktury organizacyjnej Krajowej Państwowej (...) w W. tj. przedsiębiorstwa państwowego powstałego w dniu 28 lutego 1983 r. w wyniku połączenia niemalże wszystkich działających uprzednio (tj. przed 1983 rokiem) jednostek organizacyjnych/przedsiębiorstw z branży (...) w Polsce (wchodzących jeszcze wcześniej w skład powstałego na mocy dekretu z dnia 16 stycznia 1946 r. przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Państwowa (...)). W dniu 24 czerwca 2010 r. w ramach prywatyzacji (...) Spółka z o.o. z siedzibą w M. (jako prywatny inwestor z kapitałem zagranicznym) nabyła od Skarbu Państwa 85% akcji w kapitale zakładowym spółki (...). W tej dacie, tj. 24 czerwca 2010 r. nastąpiła także prywatyzacja spółki (...) (poprzez nabycie przez ww. spółkę (...) sp. z o.o. z siedzibą w M. od Skarbu Państwa 85% akcji w kapitale zakładowym spółki (...)).

Pismem z dnia 08 stycznia 2013 r. Inspektor ds. osobowych i szkolenia zawodowego B. R. zwróciła się do Zarządu pozwanej Spółki z wnioskiem o wypłacenie nagrody za wieloletnią pracę powodowi A. W. w wysokości 400% miesięcznego wynagrodzenia, obliczonego jak za urlop wypoczynkowy, pomniejszonego o wysokość składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika (k. 32 akt osobowych).

Przedmiotowa nagroda nie została powodowi wypłacona, dlatego też powód pismem z dnia 17.02.2014r. wezwał byłego pracodawcę do dobrowolnego uiszczenia ww. należności. Z uwagi na odmowę wypłaty nagrody jubileuszowej, powód działając przez pełnomocnika pismem z 28.03.2014r., ponownie wezwał pozwaną do dobrowolnego spełnienia świadczenia. Pozwana ponownie odmówiła spełnienia ww. świadczenia, nie podając konkretnych motywów swojego stanowiska.

Powód pismem z dnia 14.03.2014 r. wezwał pozwaną do dobrowolnego uiszczenia należności z tytułu premii rocznej za rok 2011 (k. 24 akt). Działając przez pełnomocnika, powód pismem z 28.03.2014r. ponownie wezwał pozwaną do dobrowolnego spełnienia świadczenia, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego (k. 25 akt). Pismem z dnia 17.04.2014 r. pozwana Spółka odmówiła spełnienia ww. świadczenia wskazując, że roszczenia powoda są niezasadne i bezpodstawne. konkretnych motywów swojego stanowiska. (k. 27 akt).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: pozwów z załącznikami, tak w sprawie o Sygnaturze akt IV P 18/15upr., jak też w sprawie – Sygnatura akt IV P 19/15upr., sprzeciwów pozwanej od nakazów zapłaty z załącznikami tak w sprawie o Sygnaturze akt IV P 18/15upr., jak też w sprawie – Sygnatura akt IV P 19/15upr.; zaświadczenia – k. 63, pisma pełnomocnika pozwanej z dnia 20 kwietnia 2015 roku wraz z załącznikami – k. 78-80 – w tym w szczególności sprawozdanie Zarządu z działalności (...) S.A. za rok 2011, Akt notarialny, sporządzony w Kancelarii Notarialnej w W., przed Notariuszem F. R. A Nr (...) - m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku; uchwała Nr 2/2011 Rady Nadzorczej (...) S.A. w P. z Załącznikami Nr 1 i 2 w sprawie zatwierdzenia budżetu oraz planu działalności Spółki za rok 2011, dokumenty z k. 85-117, k. 142-173, k. 209-264, k. 268-306, 312-326, dokumenty wymienione w piśmie procesowym pełnomocnika powoda z dnia 20.03.2017 roku – k. 359-360, znajdujące się w aktach osobowych pracowników, załączonych do akt niniejszej sprawy; zeznania świadków: M. F. – k. 132v.- 133, R. J. – k. 133-133v., B. R. – k. 188189, Ł. T. – k. 189-190, E. S. – k. 202-203, D. W. (VII Po-Uo 19/16); zeznania powoda A. W. w charakterze strony – k. 357v.-358, wyjaśnienia informacyjne powoda A. W. potwierdzone następnie w zeznaniach w charakterze strony – k. 64v.-66,

z akt osobowych : umowy o pracę, aneksy do umów o pracę, świadectwo pracy, wniosek powoda o wypłatę nagrody jubileuszowej,

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo w zakresie zasądzenia należności z tytułu premii zasługiwało na uwzględnienie, natomiast powództwo o zasądzenie nagrody jubileuszowej należało oddalić, jako bezzasadne.

Zgodnie z art. 94 ust. 5 K.p., pracodawca jest obowiązany w szczególności m.in. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie.

W punkcie 2.2 umowy o pracę z dnia 31.12.2010 r., zawartej pomiędzy A. W., a Przedsiębiorstwem (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w P. postanowiono, że oprócz miesięcznego wynagrodzenia, w wysokości 14.000,00 zł, powód, jako pracownik, uprawniony jest do premii rocznej do wysokości pięciokrotności miesięcznego wynagrodzenia. Wystąpienie i wysokość premii zależeć miała od stopnia wykonania przez pracownika zadań określonych przez pracodawcę z udziałem pracownika na dany rok finansowy spółki.

W budżecie pozwanej Spółki na rok finansowy 2011, zatwierdzonym Uchwałą Nr 2/2011 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa (...) Spółka Akcyjna w P. w przedmiocie zatwierdzenia budżetu oraz planu działalności spółki na rok 2011, założono ujemny wynik netto spółki na koniec roku obrotowego 2011, czyli stratę, której przewidywana wysokość miała wynosić -1.529.926,00 zł. Tymczasem strata netto poniesiona przez pozwaną Spółkę w roku obrotowym, obejmującym okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wyniosła 242.254,54 zł, a więc zdecydowanie mniej, niż przewidywano w planie budżetowym. Powód jako Prezes Zarządu pozwanej Spółki nie tylko wykonał założenia finansowe spółki na 2011 rok, ale dzięki jego działaniom strata Spółki była znacznie mniejsza, niż zakładana w budżecie. Tym samym, powód z całą pewnością wykonał zadania określone przez pracodawcę, nawet ponad przewidywany zakres.

Pozwana Spółka nie zanegowała powyższego. Przeciwnie, już w sprzeciwie od nakazu zapłaty wskazano, że premia za 2011 roku została powodowi wypłacona, w kwocie 21.000,00 zł. Tym samym, pozwana Spółka przyznała, że powodowi należało wypłacić premię. Jednak, w ocenie Sądu, kwota 21.000,00 zł w żadnym razie nie stanowiła premii, objętej pkt 2.2 umowy o pracę z dnia 31.12.2010 r.. Materiał dowodowy wykazał jednoznacznie, iż kwota ta, to nic innego, jak wyrównanie wynagrodzenia za okres pracy, w którym powód miał zmniejszony wymiar czasu pracy do 3/4, a w związku z tym również jego wynagrodzenie uległo zmniejszeniu do ¾, chociaż faktycznie świadczył on pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Powyższe przekonanie Sądu uzasadniają zeznania świadków: M. F., k. 132 v. i R. J., k. 133. oraz zeznania powoda.

Świadek M. F. zeznał, że Prezes S. mówił, że jeśli nastąpi poprawa sytuacji finansowej spółek to w przyszłości nastąpi wyrównanie wynagrodzenia .”

Świadek R. J. zeznał, że W (...) O. na początku roku 2011/ 2012 zastosowano ograniczenie wymiaru czasu pracy, skierowane dobrowolnie do stanowisk kierowniczych, a właściwie do wszystkich stanowisk, których nie można nazwać produkcyjnymi. We wszystkich spółkach miało to miejsce, ale nie wszyscy pracownicy wyrazili zgodę, był to mały procent. W naszej spółce na ponad 100 osób pracowników nieprodukcyjnych zgodę na ograniczenie wyraziło około 5 osób. Na konieczność taką wskazał nam prezes S.. Nie znam przypadku Prezesa, który nie wyraził zgody na przystąpienie do tej propozycji. Wiązało się to ze zmniejszeniem wynagrodzenia. Prezes S. przekazywał nam w formie ustnej na naszych spotkaniach Prezesów, że jeżeli wskaźniki finansowe poprawią się, to będzie to zrekompensowane. Mnie zostało to zrekompensowane. Pozostałym pracownikom w mojej spółce też zostało to zrekompensowane .”

Z wyjaśnień informacyjnych powoda A. W., potwierdzonych w zeznaniach w charakterze strony: „(…) Następnie do umowy o pracę w dniu 1.05.2011r. został zawarty aneks. Aneks dotyczył zatrudnienia na ¾ etatu . Była taka sytuacja w (...), że przez okres 10 miesięcy wszyscy pracownicy poza kierowcami mają pracować na ¾ etatu w tym prezesi i tak została skonstruowana moja umowa, przy czym faktycznie pracowałem cały etat. Ten ruch był podyktowany trudną sytuacją finansową spółek (...) . Przed podpisaniem tych aneksów prezes S. na spotkaniu z prezesami spółek powiedział do nas, że nam tę różnice w wynagrodzeniu odda w formie premii. I miało to nastąpić bezpośrednio po zakończeniu czasu, na który umowy były zawarte . Później ten okres został skrócony, w moim wypadku do 6 miesięcy czyli u mnie okres ten trwał od 1.05.2011r. do 31.10.2011r. 16.11.2011r. Na spotkaniu w M. prezes S. powiedział do wszystkich prezesów, że nie udało nam się nakłonić wszystkich pracowników do podpisania umów na ¾ etatu więc powiedzcie księgowym żeby wypłacili wam te różnice. Praca prezesów na ¾ etatu to fikcja pracowaliśmy na cały etat więc to w istocie nie było wyrównanie tylko zaległa wypłata . (…)”.

Z wyliczenia rachunkowego jasno wynika, że kwota 21.000,00 zł stanowi: różnicę między wynagrodzeniem, jakie powód otrzymywał przed redukcją jego etatu do ¾, czyli 14.000,00 zł, a tym co otrzymywał, gdy pracował w wymiarze ¾ etatu, tj. 10.500,00 zł. Różnica ta wynosi 3.500,00 zł (14.000,00 zł – 10.500,00 zł), a pomnożona przez ilość miesięcy, w których powód pracował w wymiarze ¾ etatu, daje dokładnie kwotę 21.000,00 zł (6 x 3.500,00 zł).

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż informację o wypłacie powodowi kwoty 21.000,00 zł zawarto w Aneksie nr 2 do umowy o pracę, który służył jedynie uregulowaniu dot. skrócenia do dnia 31 października 2011 roku (przewidywany na dłużej - do dnia 28 lutego 2012 r.) okresu świadczenia przez powoda pracy na rzecz pozwanej Spółki w wymiarze ¾ etatu. Jednocześnie aneks ten zawiera postanowienie, że od dnia 01.11.2011r. powód będzie świadczył pracę na rzecz Spółki w pełnym wymiarze czasu pracy. Aneks nr 2 nie zawiera żadnych innych postanowień, niż postanowienia odnoszące się do zredukowanego wymiaru czasu pracy i kwoty 21.000,00 zł, wyraźnie z tym związanej. Nie było żadnego racjonalnego uzasadnienia, by powtórnie obejmować zapisami aneksu do umowy o pracę to, co wynikało wprost z samej umowy o pracę (premię roczną za realizację zadań i wykonanie budżetu). Aneks Nr 2 nie zawiera też żadnej informacji, z której wynikałoby, że premia, którą w nim zawarto, stanowi premię roczną, bądź została przyznana za wykonanie przez powoda zadań określonych przez pracodawcę na rok 2011. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika jednoznacznie, że kwota 21.000,00 zł jest ściśle związana z redukcją etatu do ¾, mającą pomóc Spółce w chwilowych trudnościach finansowych. Nie było żadnego racjonalnego uzasadnienia dla wypłaty premii powodowi za rok 2011, jeszcze przed jego zakończeniem (nawet na miesiąc przed-). Pozwana Spółka nie wykazała też w żaden sposób, by powód A. W. prosił o wcześniejszą wypłatę premii, a powód takiemu twierdzeniu stanowczo przeczył. Zresztą, nie sposób dać wiarę, by prośba powoda o wypłatę znaczącej przecież kwoty, mogła wywrzeć na pozwanej aż takie wrażenie, by przychylić się do niej bez żadnego uzasadnienia ekonomicznego, zważywszy na trudności finansowe Spółki. Zasada przysługiwania powodowi owej premii, nie zależała od uznania pracodawcy, ale była uwarunkowana twardym wynikiem ekonomicznym. Na uwagę i podkreślenie zasługuje okoliczność, że pozwana sprzeciwiając się postanowieniom zawartym w ust 2.2 i 2.4 umowy o pracę powoda z dnia 31.12.2010 r. nie ustaliła wysokości premii rocznej, ani jej nie wypłaciła. Pozbawienie powoda premii rocznej za rok 2011 narusza jedną z podstawowych powinności pracodawcy, tj. określony w art. 94 ust. 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy obowiązek terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia. Praca powoda jako Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Spółki była wielokrotnie doceniana na zebraniach akcjonariuszy. O sumienności i dużym zaangażowaniu, a także efektywności w wykonywaniu powierzonych zadań świadczyć też może list referencyjny podpisany przez vice-przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwa (...) Spółka Akcyjna. Przez cały okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Spółki (tj. od 01.01.2011 r. do 28.02.2012r.), zarówno członkowie Rady Nadzorczej, akcjonariusze, przedstawiciele grupy kapitałowej, do której należy ww. Spółka jak i jej pracownicy nie składali jakichkolwiek zastrzeżeń, co do świadczonej przez powoda pracy, czy sposobów wykonywania przez niego służbowych obowiązków polegających przede wszystkim na zarządzaniu Spółką - a wręcz przeciwnie powód właśnie za wypełnianie swoich obowiązków był chwalony i przedstawiany innym jako przykład efektywności.

W niniejszej sprawie podjęto wprawdzie próbę zdyskredytowania osoby powoda na stanowisku zarządzającym Spółką, jednak w ocenie Sądu, nieudolną. Ł. T., który miał być remedium, wobec nieudolnego managementu (powoda), pełnił na tyle „znaczącą” rolę w Spółce, że inspektor ds. osobowych pozwanej - B. R. w ogóle nie była w stanie powiedzieć, czym właściwie się zajmował. E. S. popełnił przed tutejszym Sądem zeznania nacechowane brakiem spójności, w których przedstawił własną osobę, jako emocjonalnie zniewolonego, pozostawiającego powoda na stanowisku Prezesa pomimo, iż dostrzegał brak umiejętności powoda w tym zakresie. Pomimo to, ryzykował utratę płynności finansowej Przedsiębiorstwa (znajdującego się i tak w trudnej sytuacji) i nie podejmował żadnej decyzji, kładącej kres współpracy z powodem. Nadto, Aneksem Nr 2 do umowy o pracę przyznano „nieudolnemu” pracowniczo powodowi premię, na miesiąc przed zakończeniem roku finansowego 2011, nie znając nawet wyniku finansowego, „na prośbę powoda”, którego działania „pogrążały” Przedsiębiorstwo. Dodatkowo, aktem notarialnym, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w W., przed Notariuszem F. R. A Nr (...) - m.in. zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, k. 80 - koperta). Z zupełnie niezrozumiałych przyczyn, dodatkowo wystawiono powodowi znaczący w treści List Referencyjny (jak zeznał Prezes S. – na prośbę powoda). Zdumiewające doprawdy, że dalsze prośby powoda, nie zostały zaspokojone, choć były objęte postanowieniami umowy o pracę (premia za rok 2011) i zostały potraktowane, jako próba wyłudzeń.

W związku z tym, że powodowi nie wypłacono premii rocznej za rok 2011, a niewątpliwie taka premia powodowi przysługiwała do wysokości pięciokrotności miesięcznego wynagrodzenia, czyli do kwoty 70.000,00 zł (5 x 14.000,00 zł), Sąd zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 5.000,00 złotych brutto, tytułem dochodzonej w niniejszej sprawie części premii rocznej za rok 2011. Sąd nie orzeka ponad żądanie, a ramy roszczenia powoda zwalniały Sąd, od konieczności ustalenia dalszych przesłanek determinujących wysokość ostatecznie przysługującej powodowi całości premii za rok 2011. Powód dochodził nieznacznej części przewidzianej dla niego premii, w wysokości, która przysługiwała mu ponad wszelką wątpliwość, biorąc pod uwagę zapis pkt 2.2. umowy o pracę i wysokość miesięcznego wynagrodzenia powoda (14.000,00 złotych brutto).

Wystąpienie i wysokość premii rocznej, zgodnie z zapisem pkt 2.2. umowy o pracę, winna być określona przez pracodawcę nie później, niż na dwa miesiące po zakończeniu roku finansowego Spółki, proporcjonalnie do wykonania przez pracownika zadań. Premia roczna miała być wypłacona w terminie trzydziestu dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki (pkt 2.4 umowy o pracę). Należy podkreślić, że pozwana - sprzeciwiając się postanowieniom zawartym w ust 2.2 i 2.4 umowy o pracę powoda z dnia 31.12.2010 r. - nie ustaliła wystąpienia i wysokości premii rocznej, w sposób przewidziany umową, ani też nie wypłaciła tej premii. Uchwałą Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...) S.A. w P. z dnia 26 czerwca 2012 roku, zawartą w Akcie notarialnym, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w W., przed Notariuszem F. R. A Nr (...) - zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. Tym samym aktem – Uchwała Nr 7 - udzielono A. W. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011. (dokument - k. 80 akt - koperta). Zatem, premia za rok 2011, powinna być wypłacona do dnia 26.07.2012r. Stąd, od kwoty 5.000,00 zł brutto, zasądzono również na rzecz powoda odsetki ustawowe od - wskazanego w pozwie - dnia 27 lipca 2012r. do dnia 31 grudnia 2015 roku i dalsze odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty (zgodnie z żądaniem doprecyzowanym przed zamknięciem rozprawy).

Natomiast jak już wskazano na wstępie, roszczenie powoda o wypłatę nagrody jubileuszowej, Sąd uznał za niezasadne.

Na wstępie, należy przytoczyć wykładnię pojęcia zasad wynagradzania. Przepisy art. 77 1 K.p - art. 77 3 K.p. wyróżniają „warunki wynagradzania za pracę” oraz „warunki przyznawania innych świadczeń związanych z pracą”. Termin „zasady wynagradzania” trzeba odnosić do pojęcia wynagrodzenia za pracę. W Kodeksie pracy pojęcie to zostało wyraźnie odróżnione od pojęcia innych świadczeń związanych z pracą, poczynając od tytułu Działu trzeciego poprzez jego systematykę, aż do poszczególnych przepisów. Zakwalifikowanie niektórych świadczeń pracodawców na rzecz pracowników może nastręczać trudności. Trudności te ujawniły się w orzecznictwie Sądu Najwyższego rozbieżnymi poglądami na temat charakteru nagród jubileuszowych. W wyroku z dnia 13 października 1999 r. (I PKN 159/99 OSNAPiUS 2001 nr 4, poz. 109), odmiennie niż w wyroku z dnia 24 marca 1999 r. (I PKN 634/98, OSNAPiUS 2000 nr 12, poz. 178) Sąd Najwyższy uznał nagrodę jubileuszową za składnik wynagrodzenia za pracę, a zatem za materię nie podlegającą regulacji układowej w odniesieniu do osób zarządzających zakładem pracy.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce w sprawie – Sygnatura akt III Pa 23/14 przychylił się do tego poglądu.

W konsekwencji należy uznać, że powodowi nie przysługiwała nagroda jubileuszowa.

Dyspozycja art.241 26§2 kp odnosi się jedynie do „warunków wynagradzania za pracę”, co wynika wprost z brzmienia tego przepisu. Zgodnie z art. 241 26 § 2 Kodeksu pracy, układ zakładowy nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2, oraz osób zarządzających zakładem pracy na innej podstawie niż stosunek pracy. Zgodnie z § 1 (...) Spółka Akcyjna, w części dotyczącej zasad wynagradzania, układ nie ma zastosowania do:

1.  pracowników młodocianych, zatrudnionych w celu nauki zawodu, lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy;

2.  osób zarządzających zakładem oraz ich zastępców i głównych księgowych

W świetle jednolitej wykładni powyższego zapisu utrwalonej ugruntowanym w tym zakresie orzecznictwem Sądu Najwyższego (tak np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 09 września 2004 r o sygn. I PK 423/03 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2006 r. o sygn. I PK 172/05) „ warunki wynagradzania pracowników”, o których mowa w treści ww. przepisu, obejmują także zasady przyznawania nagród jubileuszowych. Stosownie zaś do treści art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy pod pojęciem pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy należy rozumieć pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych.

Wprawdzie z dniem 28 lutego 2012 roku powód A. W. przestał pełnić funkcję w Zarządzie (...) S.A. i od dnia 01 marca 2012 r. pracował na rzecz pozwanej Spółki na stanowisku Dyrektora ds. Operacyjnych Spółki, jednak powód w zeznaniach w charakterze strony zeznał, że „ Jako dyrektor operacyjny wykonywałem to samo co Prezes, choć nie miałem odpowiedzialności Prezesa, bo nie byłem Członkiem Zarządu.” Wystarczy porównać zakresy czynności powoda, opisane w obu umowach o pracę na w/w stanowiskach (odrębne dokumenty zakresów czynności nie były sporządzane), aby uzyskać przekonanie, że powód A. W. przez cały okres zatrudnienia był osobą zarządzającą zakładem pracy w imieniu pracodawcy.

W sprawie - Sygnatura I PKN 284/00, wypowiedział się Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 07 marca 2001 r. W cytowanym orzeczeniu osoba zarządzająca zatrudniona była na stanowisku głównego księgowego, lecz uzasadnienie cytowanego wyroku odnosi się do zagadnień prawnych, mających miejsce także w niniejszej sprawie: „Interpretacja przepisu art. 241 26 § 2 K.p. nastręcza poważne trudności. Wiążą się one zarówno z ustaleniem podmiotowego, jak i przedmiotowego zakresu wyłączenia spod regulacji układowej wynikającego z tego przepisu. Przy dokonywaniu wykładni trzeba mieć przy tym na uwadze, że jest to norma o charakterze wyjątku od zasady powszechności regulacji układowej wynikającej z art. 239 § 1 K.p., zgodnie z którym układ zawiera się dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez pracodawców objętych jego postanowieniami, chyba że strony w układzie postanowią inaczej. Wyjątek od tej zasady uregulowany w art. 241 26 § 2 K.p. sprowadza się do zakazu określania w układzie zakładowym zasad wynagradzania osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Ścisła wykładnia tego przepisu, stosowna dla interpretacji norm o charakterze wyjątku jest trudna z uwagi na użyte w nim niezdefiniowane określenia: „zasady wynagradzania” i „osoby zarządzające”. Zdaniem Sądu Najwyższego do osób zarządzających należy zaliczyć głównych księgowych, bez względu na to, czy praca na tym stanowisku połączona jest z pełnieniem innej funkcji w strukturach zarządzania zakładem pracy , na przykład z funkcją zastępcy dyrektora, czy tak, jak to miało miejsce w rozpoznawanej sprawie, z funkcją członka zarządu spółki kapitałowej. Główny księgowy ma rzeczywisty wpływ na zarządzanie zakładem pracy, w potocznym rozumieniu z pewnością jest osobą zarządzającą. Za pożądane należy uznać, by wykładnia przepisów prawnych nie odbiegała - co do zasady - od naturalnego rozumienia użytych zwrotów . Przy zastosowaniu wykładni językowej trzeba mieć też na uwadze, że brak jest podstaw do utożsamiania określenia osób zarządzających zakładem pracy z osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej, a do tego sprowadzałoby się twierdzenie, że w odniesieniu do pracodawców będących spółkami kapitałowymi, chodzi tylko o członków zarządu . Za stanowiskiem uznającym głównych księgowych za osoby zarządzające zakładem pracy, przemawia ponadto wzgląd na cel omawianej regulacji. Układ zakładowy zawiera pracodawca i zakładowa organizacja związkowa (art. 241 23 K.p.). W przypadku osób zarządzających trudno byłoby ustalić, która ze stron układu ich reprezentuje. Nie byłoby też właściwe, by wynagrodzenie osób zarządzających było przedmiotem negocjacji. Konsekwencją przyjęcia poglądu, że główny księgowy jest osobą zarządzającą w rozumieniu art. 241 26 § 2 K.p. jest stwierdzenie, że dla sytuacji powoda bez znaczenia jest fakt odwołania go z funkcji członka Zarządu pozwanej Spółki. Zasady jego wynagradzania nie mogły zostać uregulowane w zakładowym układzie zbiorowym pracy.

Sąd Rejonowy rozpoznający niniejszą sprawę przychyla się do powyższego poglądu. W konsekwencji należy uznać, że powodowi nie przysługiwała nagroda jubileuszowa. Powód jako Dyrektor ds. Operacyjnych Spółki z pewnością miał rzeczywisty wpływ na zarządzanie zakładem pracy. Jak sam wskazał, a wynika to również z treści umów o pracę, jego zakres obowiązków na stanowisku dyrektora był taki sam jak na stanowisku prezesa i nie może być żadnych wątpliwości co do tego, że zarówno prezes, jak i dyrektor, z zakresem obowiązków, jakie miał powód, jest osobą zarządzającą w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Nie sposób mówić o nabyciu przez powoda prawa do nagrody jubileuszowej w Spółce (...), albowiem do okresu uprawniającego powoda do nabycia prawa do tej nagrody nie można zaliczać okresu, gdy pozostawał on pracownikiem zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy, w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy, tj. okresu gdy był on członkiem kolegialnego zarządu spółki (...) P., co przypadało w okresie od 01 października 2010 r. do 28 lutego 2012 r. (łącznie 17 miesięcy). Nieuprawnione jest twierdzenie, jakoby okres zatrudnienia powoda, w ramach którego był on członkiem zarządu Spółki (...) powinien być brany pod uwagę w kontekście oceny nabycia przez powoda prawa do nagrody jubileuszowej.

Okres zatrudnienia danego pracownika w zakładzie pracy pracodawcy przypada w okresie gdy jest/był on pracownikiem zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy (w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy), nie powinien być w żaden sposób zaliczany do „reprezentatywnego” okresu warunkującego nabycie prawa do nagrody jubileuszowej. Potwierdzenie powyższego stanowi także zapis § 1 ust. 2 (...) obowiązującego w (...) P., zgodnie z którym to zapisem w części dotyczącej zasad wynagradzania (...) ten nie ma zastosowania do osób zarządzających zakładem pracy oraz ich zastępców i głównych księgowych. Niczego w tym względzie nie zmienia, w ocenie Sądu fakt, że powód był zatrudniony w oparciu o umowę o pracę (tylko w okresie od dnia 01 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w o oparciu o stosunek organizacyjny wynikający z powołania go do składu Zarządu Spółki).

Gdyby przyjąć tok rozumowania zaprezentowany przez powoda w pozwie, to można dojść do wniosku całkowicie sprzecznego z przepisami prawa i nieracjonalnego, że pracownik, który nieprzerwanie przez ponad 29 lat, np. 29 lat 11 miesięcy (jak wskazała strona pozwana), piastuje funkcję członka zarządu w spółce kapitałowej (objętej układem zbiorowym pracy przewidującym nagrody jubileuszowe za np. 30 lat pracy w spółce), a następnie pozostaje tylko przez kolejny – jeden - miesiąc w zatrudnieniu w takiej spółce (na skutek zmiany warunków zatrudnienia - nie będąc już przy tym pracownikiem zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy), nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy w tejże spółce. Byłoby to całkowite zaprzeczenie normatywnej treści art. 241 26 § 2 Kodeksu pracy jak również podłożu aksjologicznemu tego przepisu. Zasadniczym celem zapisów zawartych w (...) pozwanej, było m.in. objęcie formami gratyfikacji tych pracowników, którzy nie pełnią funkcji kierowniczych w zakładzie pracy, a tym samym są wynagradzane na znacznie niższym poziomie, niż pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Nie sposób także doszukać się w zapisach (...) podstawy do zaliczenia do stażu pracy powoda (dla celów ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej) okresów zatrudnienia w spółce (...) obejmujących okres gdy powód sprawował w tej spółce funkcję członka zarządu, co przypadało w okresie od 04 czerwca 2005 r. do 10 sierpnia 2010 r. (tj. ponad 5 lat). Stanowiłoby to bowiem obejście przepisu prawa jakim jest art. 241 26 § 2 Kodeksu pracy, który nie dopuszcza, aby warunki wynagradzania określone w (...) (w tym warunki/zasady dotyczące przyznawania nagrody jubileuszowej) obejmowały pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy. Tym samym, już chociażby z powyższych względów, zarówno w dacie 18 października 2012 r. (tj. w dacie, w której w ocenie powoda nabył on prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy), jak i też w późniejszym okresie, przypadającym na okres zatrudnienia powoda w Spółce (...) (tj. od dnia 19 października do dnia 31 grudnia 2013 r.), powód nie mógł nabyć prawa do przedmiotowej nagrody jubileuszowej z uwagi na brak spełnienia kryterium określonego stażu pracy.

Powyższa argumentacja, jest w ocenie Sądu Rejonowego wystarczającą uznania, że roszczenie powoda A. W. o zapłatę nagrody jubileuszowej, której żądanie powód opiera jedynie na zapisach (...) jest bezpodstawne.

Dodatkowo jednak, z całego szeregu kontrargumentów na powyższą okoliczność, podniesionych przez pełnomocnika pozwanej, Sąd chciałby podkreślić dodatkowo aspekt, wynikający z treści § 14 ust. 3 (...) (którego zapisy na mocy odesłania z § 17 ust. 3 (...) stosuje się odpowiednio w zakresie liczenia stażu uprawniającego pracowników spółki (...) do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przewidzianej w § 17 (...)), który to zapis jest powoływany w pozwie przez powoda jako rzekoma podstawa jego roszczenia:

„Do okresu pracy wymaganego do nabycia uprawnień do dodatku za staż pracy wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia:

1) w uspołecznionych zakładach pracy w rozumieniu Kodeksu pracy z wyłączeniem zatrudnienia w Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych i okresów zatrudnienia zakończonych wygaśnięciem stosunku pracy wskutek porzucenia pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia z winy pracownika,

2) w prywatnych zakładach pracy, które zostały upaństwowione lub przejęte przez uspołecznione zakłady pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, z wyłączeniem okresów zatrudnienia zakończonych wygaśnięciem stosunku pracy wskutek porzucenia pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia z winy pracownika. "

Z zapisów (...) jednoznacznie wynika, że do okresu zatrudnienia wliczanego do stażu pracy, warunkującego powstanie prawa do nagrody jubileuszowej można zaliczyć wyłącznie okresy poprzedniego zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy w rozumieniu Kodeksu pracy lub w prywatnych zakładach pracy, które zostały upaństwowione lub przejęte przez ww. uspołecznione zakłady pracy. W okolicznościach zaś niniejszej sprawy, mając jednocześnie na względzie rozumienie pojęcia „uspołecznione zakłady pracy” (vide m.in. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 1996 r. o sygn. akt II UZP 2/96 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 05 września 2001 r. o sygn. akt II UKN 290/01) do okresu poprzedniego zatrudnienia powoda dla celów ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej w (...) P., nie sposób także zaliczać okresu zatrudnienia powoda u jego poprzedniego pracodawcy tj. Przedsiębiorstwo (...) S.A. z siedzibą w C. ( (...)) trwającego co najmniej od daty gdy nastąpiła prywatyzacja spółki (...), albowiem od tej daty nie sposób jest definiować spółkę (...) jako „uspołeczniony zakład pracy” w rozumieniu § 14 ust. 3 (...). W dniu 24 czerwca 2010 r. w ramach prywatyzacji spółki (...) spółka (...) sp. z o.o. z siedzibą w M. (jako prywatny inwestor z kapitałem zagranicznym) nabyła od Skarbu Państwa 85% akcji w kapitale zakładowym spółki (...). Zatem, należy przyjąć, że okres liczony od tej daty do czasu ustania zatrudnienia powoda w spółce (...) (tj. okres od 24 czerwca 2010 r. do 30 września 2010 r.) nie może być uwzględniany do stażu pracy powoda - z punktu widzenia § 14 ust. 3 (...) w zakresie ustalenia jego prawa do nagrody jubileuszowej.

Z zeznań świadka B. R. (inspektor ds. osobowych i szkolenia zawodowego u pozwanej) To ja sporządzałam wniosek o wypłatę nagrody dla powoda za wieloletnią pracę. Do staży jubileuszowych zaliczaliśmy pracownikom zatrudnienie badając charakter uspołecznionych zakładów pracy lub większościowy udział Skarbu Państwa w Spółkach . (…) Moja wątpliwość z zaliczaniem stażu pojawiła się wtedy, gdy brak było kapitału większościowego Skarbu Państwa, bo M. wykupił 80 % akcji . W maju 2012 roku wysłałam zapytanie do mecenasa S., by dać odpowiedź powodowi, który ciągle pytał, czy te pieniądze otrzyma. Na moje zapytania nie dostawałam odpowiedzi, więc ostatecznie sporządziłam wniosek i liczyłam na pisemne ustosunkowanie się. Tu odpowiedzi również nie dostałam. W przypadku Z. W. nagroda powinna być wypłacona półtora miesiąca później, niż faktycznie ją wypłacono, dlatego że (...) O. został wykupiony w trakcie drugiego okresu zatrudnienia pracownika . Ostatecznie zostało to zaliczone, nagroda ta została naliczona jeszcze zanim klarownie zinterpretowano kwestię zaliczania stażu pracy. W momencie, gdy powód uzyskał staż pracy nie pełnił już funkcji Prezesa Zarządu, a był Dyrektorem. Zaliczenie stażu panu Z. W. nastąpiło z mojej strony nieświadomie. Jak zaliczałam staż panu Z. W. nie doszedł do mojej wiadomości fakt, że (...) O. został sprywatyzowany . Nasze spółki miałam w pamięci, tamtej nie. W tym przypadku za 1,5 miesiąca Z. W. i tak dostałby te pieniądze. My rozdzielaliśmy okresy do kiedy nastąpiło przekształcenie np. (...) O. i od kiedy był prywatną spółką. Do momentu przekształcenia - okres zaliczaliśmy . (...)”

Powód nie wykazał, że gdyby wyłączono z okresu jego zatrudnienia okresy, kiedy pełnił funkcję Członka Zarządu, Prezesa Zarządu, Dyrektora ds. Operacyjnych Spółki, to nabyłby uprawnienia do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy, na dzień 18.10.2012 r. lub później - do dnia 31.12.2013 r.

Na rozprawie w dniu 15 maja 2017 r. pełnomocnicy stron żądali wzajemnego zasądzenia od strony przeciwnej kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa prawnego wg norm przepisanych w wysokości trzykrotności stawki minimalnej (tak pełnomocnik powoda, jak też pełnomocnik pozwanej). O kosztach postępowania Sąd rozstrzygnął w oparciu o dyspozycję art. 100 K.p.c., dokonując wzajemnego zniesienia kosztów zastępstwa prawnego, co postrzegał, jako najbardziej adekwatne do porównywalnego nakładu pracy obu pełnomocników, zgłoszonych w tym zakresie żądań, ale przede wszystkim mając na uwadze merytoryczne rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie. Wszak, powód wygrał sprawę w 50 %, co oznacza tożsamą „wygraną” po stronie pozwanej.

SSR Monika Jankowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Sówka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Jankowska
Data wytworzenia informacji: