Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 462/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2016-05-16

Sygn. akt V GC 462/15 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 maja 2016 roku

Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Maciej Mulewski

Protokolant: sekr. sądowy Emilia Górna

po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016 roku w Ostrołęce

na rozprawie sprawy z powództwa

(...) S.A. w W.
(nr KRS: (...))

przeciwko

(...) Spółka z o.o. w O. (nr KRS: (...))

o zapłatę 414,91 zł

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego (...) Spółka z o.o. w O. na rzecz powoda (...) S.A.
w W. kwotę 394,96 zł (trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt sześć groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 06.05.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku i ustawowymi za opóźnienie od dnia 01.01.2016 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  tytułem zwrotu kosztów procesu zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 101,65 zł (sto jeden złotych sześćdziesiąt pięć groszy).

SSR Maciej Mulewski

Sygn. akt V GC 462 /15 upr

UZASADNIENIE

Powód (...) S.A. w W. w pozwie skierowanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko (...) Sp. z o.o. w O. domagał się zasądzenia kwoty 414,91 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 06.05.2015r. do dnia zapłaty tytułem składki ubezpieczeniowej z umowy ubezpieczenia OC pojazdu o numerze rejestracyjnym (...). Nadto powód żądał od pozwanego zwrotu kosztów postępowania , w tym kosztów zastępstwa prawnego.

W dniu 26.05.2015r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny wydał nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (sygn. akt VI Nc-e 820895/15), którym orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Pozwana (...) Sp. z o.o. w O. w ustawowym terminie złożył sprzeciw od w/w nakazu zapłaty , wnosząc o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na swoją rzecz zwrotu poniesionych kosztów postępowania. Pozwany zarzucił , że nie zawierał z powodem umowy ubezpieczenia wskazanej w pozwie oraz sprzeczności tej umowy z klauzulą generalną określoną w art. 385 i nast. k.c.

Postanowieniem z dnia 07.07.2015r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny przekazał sprawę do Sądu Rejonowego w Ostrołęce , stwierdzając skuteczne wniesienie sprzeciwu i utratę przez nakaz zapłaty mocy w całości.

Po przekazaniu sprawy do Sądu Rejonowego w Ostrołęce powód w całości podtrzymał żądanie pozwu zgłoszone w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz wniósł o zasądzenie od pozwanej kosztów postępowania. W piśmie przygotowawczym z dnia 24.03.2016 r. powód wyjaśnił , że pierwotny właściciel pojazdu m-ki (...)D. Ż. , w dniu 19.04.2013 r. zawarł umowę ubezpieczenia OC na okres od dnia 19.04.2013 r. do dnia 18.04.2014 r. , co zostało potwierdzone polisą (...). W/w pojazd został zbyty pozwanej w dniu 23.04.2013 r. , a więc w okresie obowiązywania polisy. Strona powodowa świadczyła ochronę ubezpieczeniową zgodnie z zawartą polisą przez cały okres tj. do dnia 18.04.2014 r. , strona pozwana nie wypowiedziała umowy do czasu zakończenia ochrony .

Pozwana w toku postępowania przed tut. Sądem wnosiła o oddalenie powództwa w całości podtrzymując , że nie zawierała umowy ubezpieczenia z powodową spółką .

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

D. Ż. w dniu 19.04.2013 r. zawarł z powodem (...) S.A. w W. umowę ubezpieczenia na okres od dnia 19.04.2013 r. do dnia 18.04.2014r. za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu marki (...) nr rej. (...) . Umowa została potwierdzona polisą nr (...).Składka ubezpieczeniowa została ustalona na kwotę 734,00 zł płatną w dwóch ratach- pierwsza w wysokości 400 zł ( zapłacona w dniu zawarcia umowy ) i druga w wysokości 334,00 zł płatna do dnia 18.10.2013 r. ( nie zapłacona ) .

/ dowód: polisa nr (...) – k. 43-44, kalkulacja składki – k.45 – 46 /

W dniu 23.04.2013 r. pozwana (...) Sp. z o.o. w O. nabyła od D. Ż. pojazd marki (...) nr rej. (...). D. Ż. zawiadomił ubezpieczyciela o w/w transakcji składając w dniu 02.05.2013 r. do (...) S.A. Oddział w K. kopię faktury VAT nr (...) z dnia 23.04.2013 r. potwierdzającą sprzedaż pojazdu .

/ dowód: faktura VAT nr (...)/2013z 23.04.2013 r. z prezentatą (...) S.A. - k. 47/

Pozwana (...) Sp. z o.o. w O. nie wypowiedziała powodowi umowy ubezpieczenia zawartej z powodem przez D. Ż.. Pozwana zawarła umowę ubezpieczenia przedmiotowego pojazdu w innym zakładzie ubezpieczeń.

/dowód: zeznania B. S. – Prezesa Zarządu pozwanego - k. 52-52 v./

Pismem z dnia 03.06.2014r. powód wezwał pozwaną (...) Spółka z o.o. w O. do zapłaty kwoty 381,23 zł w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Pozwana nie uregulowała należności wskazanej w tym wezwaniu.

/dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 03.06.2014r. - k. 19/

Powyższy stan faktyczny, stanowiący podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie, został przez Sąd ustalony na podstawie niespornych twierdzeń stron oraz nie kwestionowanych przez strony dokumentów , uzupełnionych zeznaniami przesłuchanej w charakterze pozwanego B. S..

Sąd zważył , co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie do kwoty 394,96 zł .

Zgodnie z art. 805 § 1 i 2 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Umowa ubezpieczenia należy do umów kauzalnych (przyczynowych), ważność jej zależy od istnienia odpowiedniej podstawy świadczeń nią określonych. Ubezpieczający w zamian za opłaconą składkę uzyskuje od ubezpieczyciela ochronę przed wystąpieniem określonego wypadku, natomiast ubezpieczyciel spełnia świadczenie, w celu zwolnienia się z ciążącego na nim zobowiązania. Umowa ubezpieczenia jest również umową konsensualną, co oznacza, iż zawarcie jej następuje przez złożenie zgodnego oświadczenia woli przez strony i do skuteczności jej zawarcia nie jest wymagane wydanie dokumentu, na przykład polisy, lub zapłacenie składki przez ubezpieczającego.

Podstawowym obowiązkiem ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia jest uiszczenie składki. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, przy czym w praktyce wysokość składki zależy także od innych okoliczności, w szczególności zakresu ubezpieczonego ryzyka, wartości przedmiotu ubezpieczenia, wysokości sumy ubezpieczenia, itp. Wysokość składki wskazana jest najczęściej w samej polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia. Określenie terminu i sposobu uiszczenia składki (jednorazowo, ratalnie ) następuje zwykle w umowie ubezpieczenia. Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka powinna być zapłacona jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia (art. 813 k.c.).

Powód domagał się zapłaty drugiej raty składki z tytułu ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego m-ki (...) nr rej. (...) .

W sprawie bezsporne było , że umowa ubezpieczenia została zawarta w dniu 19.04.2013 r. przez ówczesnego właściciela pojazdu D. Ż. , który cztery dni po zawarciu umowy sprzedał ten samochód pozwanej Spółce.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. 2013, poz. 392, ze zm.) w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia.

Ponadto w myśl art. 32 ust. 1 ww. ustawy posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu. Zgodnie z ust. 4 tego przepisu posiadacz pojazdu mechanicznego , na którego przeniesiono prawo własności pojazdu ponosi odpowiedzialność wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki należnej za okres od dnia , w którym nastąpiło przeniesienie na niego prawa własności pojazdu. Posiadacz pojazdu mechanicznego , który przeniósł prawo własności tego pojazdu , ponosi solidarną odpowiedzialność z posiadaczem pojazdu , na którego przeniesiono prawo własności pojazdu , za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia przez niego zakładu ubezpieczeń o okolicznościach , o których mowa w ust. 1 .

D. Ż. – zbywca pojazdu, wypełnił ciążący na nim obowiązek powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, doręczając (...) S.A. w W. kopię faktury nr (...), która do zakładu wpłynęła dnia 02.05.2013 r.

Pozwana Spółka nabywając samochód (...) nr rej. (...) od D. Ż. wstąpiła w prawa i obowiązki zbywcy w zakresie umowy ubezpieczenia OC . Pozwana nie skorzystała z możliwości wypowiedzenia tej umowy , w związku z czym umowa ta wiązała ją do końca okresu na jaki została zawarta tj. do dnia 18.04.2014 r. Przeniesienie prawa własności nastąpiło w dniu 23.04.2013 r. , druga rata składki w kwocie 334 zł była płatna do 18.10.2013 r., zatem to pozwana była zobowiązana do zapłaty tej kwoty.

Termin płatności drugiej raty składki ubezpieczeniowej został określony na dzień 18.10.2013 r. , dlatego od następnego dnia powodowi należały się odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia. Odsetki ustawowe za opóźnienie za okres od dnia 19.10.2013 r. do dnia 05.05.2015 r. ( dzień poprzedzający złożenie pozwu ) stanowią kwotę 60,96 zł. Dlatego powództwo zasługiwało na uwzględnienie do kwoty 394,96 zł ( 334,00 zł + 60,96 zł ) .

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 805 § 1 i 2 k.c. Sąd zasądził od pozwanej Spółki na rzecz powoda kwotę 394,96 zł , a w pozostałej części powództwo oddalił. O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 i 2 k.c.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu , w myśl której strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jej żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. W niniejszej sprawie koszty poniesione przez powoda wyniosły 101,65 zł i obejmowały opłatę sądową od pozwu ( 30,00 zł ) , wynagrodzenie pełnomocnika powoda ( 60,00 zł ) i opłatę skarbową od pełnomocnictwa ( 17,00 zł ) . Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika ustalono na podstawie §6 pkt 1 w zw. z § 2 ust.1 rozporządzenia MS z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych... (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.).

SSR Maciej Mulewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Płocharczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Mulewski
Data wytworzenia informacji: